Skip to main content.
ucs

CTU 萬向型
中空出力附固定孔
入力實心
速比 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60


尺寸:

50 ~ 135

umx

CTU 萬向型
中空出力附出力法蘭,雙段附馬達法蘭
速比範圍 1:100 ~ 1:3600
尺寸:

40/70 ~ 80/135

uss

CTU 萬向型
出力實心,入力實心
速比 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60
尺寸:

40 ~ 135

usx

CTU 萬向型
出力實心,雙段附馬達法蘭
速比範圍 1:100 ~ 1:3600
尺寸:

40/70 ~ 80/135

ucf

CTU 萬向型
中空出力附固定孔
雙段
速比範圍 1:100 ~ 1:3600

尺寸:

40/70 ~ 80/135

ucm

CTU 萬向型
中空出力附固定孔
馬達法蘭
速比 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60

尺寸:

50 ~ 135

ucx

CTU 萬向型
中空出力附固定孔,雙段附馬達法蘭
速比範圍 1:100 ~ 1:3600
尺寸:

40/70 ~ 80/135

uhf

CTU 萬向型
中空出力,雙段
速比範圍 1:100 ~ 1:3600
尺寸:

40/70 ~ 80/135

uhm

CTU 萬向型
中空出力,馬達法蘭
速比 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60
尺寸:

40 ~ 135

uhs

CTU 萬向型
中空出力
入力實心
速比 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60

尺寸:

40 ~ 135

uhx

CTU 萬向型
中空出力
雙段附馬達法蘭
速比範圍 1:100 ~ 1:3600

尺寸:

40/70 ~ 80/135

umf

CTU 萬向型
中空出力附出力法蘭,雙段
速比範圍 1:100 ~ 1:3600
尺寸:

40/70 ~ 80/135

umm

CTU 萬向型
中空出力附出力法蘭
馬達法蘭
速比 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60

尺寸:

50 ~ 135

ums

CTU 萬向型
中空出力附出力法蘭
入力實心
速比 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60

尺寸:

50 ~ 135

usf

CTU 萬向型
出力實心,雙段
速比範圍 1:100 ~ 1:3600
尺寸: 40/70 ~ 80/135

usm

CTU 萬向型
出力實心,馬達法蘭
速比 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60
尺寸:

40 ~ 135

專業聯軸器安裝與保養

本公司有專業設計人員與維修人員針對減速機與齒輪箱任何疑難雜症,均可提供最好的解決方案,如有需要,請與我們連絡。

與我們聯絡...